Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi sklepu internetowego www.sklepekogrzanie.pl.

 

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę handlową M-TECH Mariusz Bartosz danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Informacje o kliencie są wykorzystywane tylko i wyłącznie do transakcji kupna i sprzedaży.

2.Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do M-TECH Mariusz Bartosz, ul. Azaliowa 3, 64-500, przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

 

Pragniemy poinformować, iż od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

 


W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Sklep Ekogrzanie danych osobowych oraz o przysługujących Państwa w związku z tym prawach. Zależy nam, aby każdy Klient miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania ze sklepu www.sklepekogrzanie.pl. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego sklepu, prosimy Państwa o zapoznanie z poniższymi informacjami.

 


Jednocześnie zapewniamy Państwa, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej "Informacji o ochronie danych osobowych".

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 

Sklep Ekogrzanie z siedzibą Adres: Azaliowa 3 64-500 Szamotuły („My" lub „Ekogrzanie"), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe"), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłka zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji.
 • realizacji obowiązków Ekogrzanie przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Ekogrzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • prowadzenia marketingu produktów i usług Ekogrzanie (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

Ekogrzanie może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Ekogrzanie ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Ekogrzanie przewidzianych prawem, ochrony praw Ekogrzanie zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Ekogrzanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Ekogrzanie może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, data center, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, serwisowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Ekogrzanie umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Ekogrzanie,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

Ekogrzanie zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez

 

Ekogrzanie i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Ekogrzanie.

 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Ekogrzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Ekogrzanie dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Ekogrzanie może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Ekogrzanie ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Ekogrzanie wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Ekogrzanie oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Ekogrzanie może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ekogrzanie Anna Kwiatkowska, pod adresem: Azaliowa 3 64-500 Gałowo, PL Telefon:888 513 820 e-mail. biuro@sklepekogrzanie.pl

 


Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

Prosimy za pomocą kliknięcia w link o:

 • zapoznanie się z informacją dotyczącą Administratora Danych Osobowych i przysługujących Państwu praw;
 • zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody lub braku takiej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Ekogrzanie w celach marketingowych.