Protokół reklamacyjny______________________
Imię i nazwisko kupującego


______________________
Dokładny adres kupującego: 


Niniejszym w dniu …………………………………………………………….. (dzień/miesiąc/rok)

Zgłaszam reklamację towaru, zgodnie z informacjami poniżej:
 

protokół nr
 
 
 
 sporządzony w dniu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pieczęć firmowa sprzedawcy


PROTOKÓ
Ł PRZYJĘCIA REKLAMACJITOWARU LUB USŁUGI
dane nabywcy
 
 
 
data sprzedaży
 
 
 
data przyjęcia reklamacji*
 
 
 
miejsce sprzedaży
 
 
 
miejsce przyjęcia reklamacji*
 
 
 
dane paragonu dokumentującego sprzedaż
 
 
 
nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną identyfikację oraz cena towaru lub usługi
 
 
Uwagi sprzedawcy:
opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie w/w nazwy
 
 
 
 opis przyczyny i okoliczności reklamacji (dostarczenie towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, braki ilościowe, istnienie wady uniemożliwiającej używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, inne okoliczności)* wybrać odpowiednie i wpisać obok
 
Uwagi sprzedawcy:
wybór roszczenia: nieodpłatna naprawa towaru/ wymianę towaru reklamowanego na taki sam wolny od wad/
obniżenie ceny/ zwrot zapłaconej ceny przelewem na mój rachunek bankowy * wybrać odpowiednie i wpisać obok
 
Zwrot pieniędzy na numer rachunku bankowego lub wskazanie w jaki sposób ma nastąpić zwrot::
Uwagi sprzedawcy........................................ (kupujący)                                                   ........................................ (sprzedający)